ALGEMENE VOORWAARDEN

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze behandeling

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over voetreflexologie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels de site, een folder of intakegesprek.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals genoemd op de site voor een sessie en dient hierop volgend, contant, pin of per overschrijving te voldoen.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voetreflextherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van voetreflexologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een
 • De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 • De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het geldende uurtarief.
 • De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing.
 • De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege tcz.nu Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot de VBAG. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut. Als de cliënt de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop de onvrede of klacht is afgehandeld onbevredigend vindt, kan hij/zij zich wenden tot de Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk van alle partijen en heeft een speciale geschillencommissie die gespecialiseerd is in de complementaire zorg.
 • Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Hands 2 Happiness is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van
  cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Schubertlaan 28 in Nieuw-Vennep, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 • Hands 2 Happiness is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.